นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ smartechmotor.com (เว็บไซต์) เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท สมาร์ทเทค มอเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “เรา”) เราตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเรา (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ท่าน) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่น เข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นเท่านั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้
บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นช่องทางในการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จึงจัดหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กิจกรรม ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ท่านสนใจ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านมีการเข้าถึงเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจนกว่าท่านจะทำการลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลกับเรา การลงทะเบียนเพื่อการทดลองขับ การลงทะเบียนเพื่อติดต่อทางบริษัทฯ การลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนรวมไปจนถึงการลงทะเบียนเพื่อการรับประกันสินค้า เคลมสินค้า หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล – ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ (Platform Specific ID)
 • ข้อมูลการติดต่อ – หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ติดต่อ (บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์)
 • ข้อมูลการสื่อสาร – ความเห็น คำร้องขอหรือคำร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสมาร์ทเทค มอเตอร์ บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ บันทึกการแชต 
 • ข้อมูลตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ – หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address) คุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Tracking Technologies) เราติดตามโดเมนที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อดูแนวโน้มและสถิติเกี่ยวกับการเข้าชมเวปไซต์ เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเราและเพื่อดูแลเว็บไซต์ของเรา 
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม วันและเวลาที่ท่านได้เข้าใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ ประเภทเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ภาษาที่ท่านใช้งานบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์บริษัทฯ ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics Google AdWords และ Facebook Pixel
  หากท่านเป็นผู้เยาว์?
  เรายินดีเปิดรับทุกท่านเข้าเป็นลูกค้าของเรา แต่อย่างไรก็ตามหากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าใช้บริการของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์ในทางใด ๆ กับเรา ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อน 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่าย เว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและ รักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคล ภายนอก

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ

 • เพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น
 • รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
 • เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น
 • เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากเรา

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ บริษัทฯ อาจจะให้ ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :
(1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือ
(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ

4. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรร ข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หากท่านได้ระบุ ในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะส่งข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป

5. การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งผ่านทางอีเมล info@smartect-motor.com

6. ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่info@smartech-motor.com
การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้ บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน แต่ละครั้ง

7. สิทธิตามกฎหมาย
บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

การติดต่อกับเรา
เรายินดีตอบรับคำถาม ความเห็น และความกังวลของท่านที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ทั้งนี้ท่านอาจติดต่อกับเราโดยทางอีเมลที่ info@smartech-motor.com  หรือทางโทรศัพท์ 02-117-9258 

บริษัท สมาร์ทเทค มอเตอร์ จำกัด
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330