ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ smartechmotor.com เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท สมาร์ทเทค มอเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ท่าน) การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและเป็นการตกลงให้ความยินยอม ดังนั้น โปรดศึกษาและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หมายถึงท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการให้ความยินยอม โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
  ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ ซอฟต์แวร์ ไฟล์เสียง หรือเสียง รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่เป็นการให้บริการเว็ปไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง บริษัทฯ เนื้อหาที่นำเสนอต่อท่านได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ท่านไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่มีสิทธิทำซ้ำ คัดลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รวมถึงการระงับการเผยแพร่ข้อมูล หรือยกเลิกเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูลเองทั้งสิ้น
 3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
  ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ท่านเท่านั้น บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 4. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

การติดต่อกับเรา
เรายินดีตอบรับคำถาม ความเห็น ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ โดยทางอีเมลที่ info@smartech-motor.com  หรือทางโทรศัพท์ 02-117-9258 

บริษัท สมาร์ทเทค มอเตอร์ จำกัด
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330